Tyxo.bg counter

Защитени местности в Източните Родопи

pfdc2j68ni7aurbwt0z4v95sq.IMG_0011
Резерват „Вълчи дол“ се намира на територията на община Хасково и е една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Тук растат 14 вида редки растения, които са включени в Червената книга на България. На здрава андезитова скала се намира колония на рядката и застрашена птица-белоглав лешояд. Направени са хранилки за лешоядите, както и постройка за тяхното наблюдение.
В резервата има изключително разнообразие на грабливи птици. От установените 23 вида само два от тях не са включени в Червената книга на България. От едрите бозайници тук се срещат вълк, дива свиня, сърна и елен лопатар. В резервата е забранена всякаква човешка дейност, достъпът е ограничен и придвижването става само по определени пътеки, като за посещението се уведомява РИОСВ-Хасково.

Хамбар дере е най-труднодостъпната защитена местност в района на Ивайловград , с площ 101 ха, обявена със цел опазване на комплекс от естествени крайречни горски формации, ксерофитни дъбови гори и местообитания на защитени и редки видове риби, земноводни, влечуги и птици. Защитената местност обхваща долното течение на река Хамбар дере преди вливането и в Бяла река.

Отново в Ивайловград се намират Меандрите на Бяла река. Тя е втората по големина защитена територия в Източните Родопи, обявена с цел опазване на уникален за България ландшафт с изключително разнообразие на редки и застрашени видове животни и растения. Тук са запазени едни от малкото у нас естествени гори от включения в националната Червена книга източен чинар и лиани, над 100 вида пеперуди и будещия всеобщо любопитство нов вид за науката –родопски щипок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Асеновата крепост е съществувала още през XI век

Асеновата крепост е съществувала още през XI век. Прочутата българска твърдина е символът на Асеновград. До наши дни са се запазили само част от основите. Крепостта се е състояла от външно укрепление с масивни стени, високи 3 м, във вътрешността и е била цитаделата построена в най-високата част. Там е била и кулата, използвана за […]